Casestudie: Geddefabrikken, Danmark

Casestudiet har til hensigt at styrke geddebestandene i det sydlige Sjællands brakke vande. Hovedformålet med projektet er at skabe nye ferske gydeområder for gedderne, som findes i brakvandsområder på Sydsjælland og på sigt medvirke til at udvikle lystfiskerturismen. I Sverige gyder omtrent halvdelen af brakvandsgedderne i ferskvand, hvor ynglens overlevelsesrate er signifikant højere sammenlignet med brakvand. I nærværende område mangler der fuldstændigt gydemuligheder i ferskvand, hvilket formodes i høj grad at være begrænsende for størrelsen af brakvandsgeddepopulationen.

Studielokation: Begge potentielle casestudieområder er langs med vandløb i nærheden af byen Præstø i Vordingborg Kommune, Danmark. Områderne er en blanding mellem enge og skov. Ét af vandløbene munder ud i Præstø Fjord, mens det andet har udløb tæt ved Jungshoved Nor. Terrænet langs med begge vandløb er lavtliggende, så med de rette midler er det muligt at foretage kontrollerede oversvømmelser i løbet af forårsmånederne, hvor brakvandsgeddernes gydning foregår.

Fiskeart: Gedde

Fisketyper: Geddefiskeri kræver basalt set ikke mere end en fiskestang og et -hjul. De fleste erfarne geddefiskere i området foretrækker dog typisk at fiske enten fra båd eller iført et par waders. Spinnefiskeri er populært, og mange fisker desuden med fluestang.

Den primære fiskesæson: Tidlig forår (marts) og efterår (september til november)

Målgruppen (forbrugerne): Geddefiskeri i brakvand henvender sig til alle aldersgrupper, og særligt havneområder egner sig fortrinligt til børn, unge og begyndere.

Eksisterende infrastruktur: Overnatningstilbud, grejbutikker, fiskeguides, bådudlejning. (Udstrækningen af den omgivende infrastruktur afhænger af geddefabrikkens specifikke placering).

Lystfiskerturismeudvikling: Brakvandsgeddefiskeriet er attraktivt for besøgende lystfiskere fra både Danmark og udlandet. Der har været et øget fokus på lystfiskeri igennem de sidste tiår, særligt i området omkring Møn. Fishing Zealand har sammen med kommunerne i brakvandet arbejdet på flere tiltag bl.a. for at fremme gydemulighederne for brakvandsgedder og aborrer. Netop her kommer geddefabrikkerne ind i billedet.

Bæredygtighedsprincipper:

 • Fredningstider og mindstemål for gedder er på plads.
 • Fire områder på Sydsjælland er udpeget som catch & release-zoner.
 • (C&R) zonerne gælder foreløbigt i en 5-årig periode – kommercielt fiskeri efter gedder er ikke tilladt i disse zoner.
 • Overordnede tiltag med henblik på at gøre lystfiskeri efter gedder mere bæredygtigt er implementeret. Eksempelvis:
  • forbedring af fiskenes gyde- og opvækstområder i åer og bække (vandløbsrestaurering);
  • større fokus på faktorer som er begrænsende for fiskenes udbredelse i saltvand;
  • større fokus på de miljømæssige betingelser i søerne og fjordene;
  • inddragelse af frivillige kræfter i miljømæssige tiltag;
  • informations- og uddannelsesmateriale omkring skånsomt lystfiskeri, og hvordan det praktiseres – til såvel lokale såvel som tilrejsende lystfiskere;
  • udbydelse af kursusforløb; og et netværk af certificerede lystfiskerguider er etableret.
 • Skiltning er tilgængelig på både dansk, engelsk, tysk og polsk. De opridser gældende lovgivning inklusive fredningsbestemmelser og mindstemål, og de sætter endvidere fokus på retningslinjer for almen lystfiskeradfærd og C&R praksis.
 • Fishing Zealand har bragt en lang række interessenter sammen igennem en længere serie af events, aktiviteter og tiltag. Blandt andet lokalsamfund, lystfiskere, forskere, vandløbsrestaureringseksperter og mange flere.
 • Ydermere tilbyder Fishing Zealand oplæring og uddannelsesture til forskellige interessenter og aldersgrupperinger (for eksempel skoleklasser, guides, miljøvogtere og frivillige organisationer etc.)
 • Fishing Zealand støtter de lokale virksomheder til at involvere sig i lystfiskerturismen og blive en del af værdiskabningen.
 • Fishing Zealand ønsker at medvirke til at udvikle den bæredygtige lystfiskerturismeudvikling også på nationalt plan og samtidigt være synlig internationalt – på tværs af landegrænser.

Udfordringer: Der er ingen begrænsninger i forhold til, hvor mange fisk man må hjemtage (baglimit), og der er brug for yderligere beskyttelse af de største gedder i brakvandet. De er de mest værdifulde, når det gælder succesfuld gydning. (Anbefalet størrelse 60-80cm).

Marketing slogan: Ingen

Hjemmeside: www.fishingzealand.dk

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close