Casestudie: Geddefabrikken, Danmark

Hovedformålet med projektet er at skabe nye ferske gydeområder for gedderne, som findes i brakvandsområder på Sydsjælland og på sigt medvirke til at udvikle lystfiskerturismen. I Sverige gyder omtrent halvdelen af brakvandsgedderne i ferskvand, hvor ynglens overlevelsesrate er signifikant højere sammenlignet med brakvand. I nærværende område mangler der fuldstændigt gydemuligheder i ferskvand, hvilket formodes i høj grad at være begrænsende for størrelsen af brakvandsgeddepopulationen.

Studielokation: Begge potentielle casestudieområder er langs med vandløb i nærheden af byen Præstø i Vordingborg Kommune, Danmark. Områderne er en blanding mellem enge og skov. Ét af vandløbene munder ud i Præstø Fjord, mens det andet har udløb tæt ved Jungshoved Nor. Terrænet langs med begge vandløb er lavtliggende, så med de rette midler er det muligt at foretage kontrollerede oversvømmelser i løbet af forårsmånederne, hvor brakvandsgeddernes gydning foregår.

Fiskeart: Gedde

Fisketyper: Geddefiskeri kræver basalt set ikke mere end en fiskestang og et -hjul. De fleste erfarne geddefiskere i området foretrækker dog typisk at fiske enten fra båd eller iført et par waders. Spinnefiskeri er populært, og mange fisker desuden med fluestang.

Den primære fiskesæson: Tidlig forår (marts) og efterår (september til november)

Målgruppen (forbrugerne): Geddefiskeri i brakvand henvender sig til alle aldersgrupper, og særligt havneområder egner sig fortrinligt til børn, unge og begyndere.

Eksisterende infrastruktur: Overnatningstilbud, grejbutikker, fiskeguides, bådudlejning. (Udstrækningen af den omgivende infrastruktur afhænger af geddefabrikkens specifikke placering).

Lystfiskerturismeudvikling: Brakvandsgeddefiskeriet er attraktivt for besøgende lystfiskere fra både Danmark og udlandet. Der har været et øget fokus på lystfiskeri igennem de sidste tiår, særligt i området omkring Møn. Fishing Zealand har sammen med kommunerne i brakvandet arbejdet på flere tiltag bl.a. for at fremme gydemulighederne for brakvandsgedder og aborrer. Netop her kommer geddefabrikkerne ind i billedet.

Bæredygtighedsprincipper:

 • Fredningstider og mindstemål for gedder er på plads.
 • Fire områder på Sydsjælland er udpeget som catch & release-zoner.
 • (C&R) zonerne gælder foreløbigt i en 5-årig periode – kommercielt fiskeri efter gedder er ikke tilladt i disse zoner.
 • Overordnede tiltag med henblik på at gøre lystfiskeri efter gedder mere bæredygtigt er implementeret. Eksempelvis:
  • forbedring af fiskenes gyde- og opvækstområder i åer og bække (vandløbsrestaurering);
  • større fokus på faktorer som er begrænsende for fiskenes udbredelse i saltvand;
  • større fokus på de miljømæssige betingelser i søerne og fjordene;
  • inddragelse af frivillige kræfter i miljømæssige tiltag;
  • informations- og uddannelsesmateriale omkring skånsomt lystfiskeri, og hvordan det praktiseres – til såvel lokale såvel som tilrejsende lystfiskere;
  • udbydelse af kursusforløb; og et netværk af certificerede lystfiskerguider er etableret.
 • Skiltning er tilgængelig på både dansk, engelsk, tysk og polsk. De opridser gældende lovgivning inklusive fredningsbestemmelser og mindstemål, og de sætter endvidere fokus på retningslinjer for almen lystfiskeradfærd og C&R praksis.
 • Fishing Zealand har bragt en lang række interessenter sammen igennem en længere serie af events, aktiviteter og tiltag. Blandt andet lokalsamfund, lystfiskere, forskere, vandløbsrestaureringseksperter og mange flere.
 • Ydermere tilbyder Fishing Zealand oplæring og uddannelsesture til forskellige interessenter og aldersgrupperinger (for eksempel skoleklasser, guides, miljøvogtere og frivillige organisationer etc.)
 • Fishing Zealand støtter de lokale virksomheder til at involvere sig i lystfiskerturismen og blive en del af værdiskabningen.
 • Fishing Zealand ønsker at medvirke til at udvikle den bæredygtige lystfiskerturismeudvikling også på nationalt plan og samtidigt være synlig internationalt – på tværs af landegrænser.

Udfordringer: Der er ingen begrænsninger i forhold til, hvor mange fisk man må hjemtage (baglimit), og der er brug for yderligere beskyttelse af de største gedder i brakvandet. De er de mest værdifulde, når det gælder succesfuld gydning. (Anbefalet størrelse 60-80cm).

Marketing slogan: Ingen

Hjemmesidewww.fishingzealand.dk