Fiskearter – Tyskland

Torsk (Gadus morhua)

© Scandinavian Fishing Year Book

Udseende og størrelse:

Torsk har et stort hoved, en skægtråd for enden af underkæben, samt tre rygfinner og to bugfinner. Den er brunlig med marmorerede flanker, og den har en meget synlig, hvid sidelinje.

Levested og biologi:

Når det gælder kommercielt og rekreativt fiskeri er torsken én af de vigtigste arter i Østersøen. Der findes flere forskellige stammer af torsk med forskellige fødesøgnings- og gydevandringer. Torsken er en bundnær fisk, som jager og spiser byttefisk såsom sild, brisling og tobis samt skalddyr såsom rejer og krabber. Gydningen foregår pelagisk – altså i de frie vandmasser, og ynglens overlevelse er meget afhængig af saltholdigheden og iltniveauet.

Mindstemål og fredningstid:

40 – 60cm lange torsk udgør den mest almindelige fangst i Østersøen, og i Mecklenburg-Vorpommern-området er de talrige. Eksemplarer over 1 meter i længde forekommer, men desværre er disse vældigt sjældne nu om dage. Hvis du skal fiske efter torsk, skal du være opmærksom på, at de har et mindstemål på 35cm, og at du højest må hjemtage fem fisk om dagen i perioden fra april og frem til januar. I perioden fra 1.februar og frem til 31.marts skal man dog bide mærke i, at man højest må hjemtage tre fisk om dagen.

Skrubbe (Platichthys flesus)

© Scandinavian Fishing Year Book

Udseende og størrelse:

Skrubben er den mest almindeligt forekommende fladfisk og i tillæg den mest eftersøgte fladfisk i Østersø-området omkring Mecklenburg-Vorpommern. Men også ising (Limanda limanda), rødspætte (Pleuronectes platessa) og andre fladfiskearter kan fanges i dette område. Sidelinjen er let-kurvet og halens bagkant er lige.

Levested og biologi:

Fladfisk forekommer ofte tæt langs med kysten, også i brakvand, og nogle gange trækker de sågar op i åmundingerne. Skrubben er især glad for sandbund, og så gyder den i perioden fra januar til maj. Æggene spredes pelagisk, og de klækkede fiskelarver får hurtigt den typisk asymmetriske form. Orm, rejer, isopoder, muslinger og småfisk er alle foretrukne bytteemner.

Mindstemål og fredningstid:

Mindstemålet for skrubbe, ising og rødspætte er 25cm. Skrubber kan fanges året rundt.

Sæson:

Skrubber og andre fladfisk kan fanges året rundt, men sommermånederne og efteråret udgør højsæsonen. Selvom skrubben er en udpræget nataktiv fisk, så kan de sagtens fanges i dagtimerne. Når det gælder surfcastingfiskeri, så er skumrings- og nattetimerne ofte de bedste.

Havørred (Salmo trutta)

© Scandinavian Fishing Year Book

Udseende og størrelse:

Havørreden har en torpedoformet krop, og kæbekrogen rager bagud i forhold til øjet. Med undtagelse af gydeperioden, er havørreden sølvblank med sorte pletter langs flankerne – også under sidelinjen. Havørreden kan desuden kendes på sin fedtfinne og på, at halefinnens bagerste kant er lige.

Levested og biologi:

Som art er havørreden kendetegnet ved at være anadrom, hvilket vil sige, at den vandrer fra saltvand og op i ferskvand i forbindelse med gydningen. Unge individer ernærer sig ved insektlarver og små byttefisk. Men så snart de vandrer ud i havet, begynder de at jage rejer, tanglopper, børsteorm og større byttefisk såsom hundestejler, kutlinger, tobis og brislinger. Ofte er det kyststræk med en variation af sand, tang og sten, samt områder i nærheden af åmundinger, som havørreden favoriserer.

Mindstemål og fredningstid:

Mindstemålet på havørred er 45cm, og en bag limit på tre laksefisk (havørred og laks) om dagen gør sig gældende. I perioden fra d.15.september og frem til 14.december er havørreden fredet.

Sæson:

Når vandtemperaturerne stiger i foråret, kan man fange havørred tæt langs kystlinjen i Mecklenburg-Vorpommern-området. Om vinteren kan fiskeri fra båd – eller fiskeri i ferske bugter være givtigt. Gennemsnitsstørrelsen på havørreden i Østersøen er 40 – 70cm, men det er fuldt ud muligt at fange individer på over 90cm.

Gedde (Esox lucius)

© Scandinavian Fishing Year Book

Udseende og størrelse:

Gedden har en langstrakt, torpedo-lignende krop og et relativt fladt hoved med kraftigt underbud og utallige skarpe tænder. Ryg og bugfinnerne er placeret tæt på halen, hvilket hjælper gedden med at generere fart og bagholdsangribe byttedyr med stor lynsnarhed. Fisk, men også amfibier, landdyr og vandfugle er på geddens menukort.

Levested og biologi:

I løbet af foråret migrerer gedderne ind på oversvømmede enge og lignende for at gyde. I løbet af efteråret og vinteren søger de til gengæld ud over dybere vand. Gedden er i overvejende grad en ferskvandsfisk, men den kan også overleve i brakvand – for eksempel i brakvandslagunerne i Mecklenburg-Vorpommern. Særligt der, hvor der er meget grøde og god sigtbarhed. Greifswald Bugten er hjemsted for én af de største geddebestande i hele Europa. På grund af den lave saltholdighed her, og fordi der er et utroligt favorabelt fødegrundlag, vokser gedderne sig hurtigt store her. Gedder over en meter i længde er ikke noget særsyn, og gedder helt op til 1,4m kan fanges i lagunerne.

Mindstemål og fredningstid:

Mindstemålet på gedder er 50cm og i perioden fra 1.marts til 30.april, er gedden fredet. Der må maksimalt hjemtages tre gedder om dagen.

Sandart (Sander lucioperca)

© Scandinavian Fishing Year Book

Udseende og størrelse:

Sandarten har en lang spindel-formet krop, store øjne og to rygfinner, hvoraf den forreste har hårde piggede finnestrå. Skællene er ctenoide, og langs flankerne kan man ofte ane sorte striber.

Levested og biologi:

Sandarten gyder typisk i april og maj. Æggene sættes på grene, rødder og vandplanter, og hannerne vogter efterfølgende over dem. Aggressiv territorial adfærd observeres ofte i perioden efter gydningen. Den primære ernæringskilde for sandarten er mindre byttefisk – og endog mindre artsfæller. Sandart lever i ferskvand men også i de brakke laguner i Mecklenburg-Vorpommern – særligt i de områder, hvor vandet er plumret og bunden er meget struktureret.

Mindstemål og fredningstid:

Mindstemålet for sandart i brakvand er 45cm (40cm i området indenfor Darßer Boddenkette, Peenestrom og den tyske del af Stettiner Haff). Fredningstiden løber fra 23.april og frem til 22.maj, og der må maksimalt hjemtages tre fisk per dag.

Sæson:

Tidlig sommer og efteråret er højsæson for fiskeriet. På grund af den lave sigtbarhed i vandet i de brakke laguner omkring Mecklenburg-Vorpommern, så kan sandarten her fanges selv på solskinsdage.