Privatumo politika

Šis teisinis pranešimas yra verstas iš vokiečių kalbos. Klaidingų ar dviprasmybių atveju naudojamas vokiečių kalbos originalas.

1. Duomenų apsaugos apžvalga

Bendra informacija

Toliau pateikiamoje informacijoje nurodoma, kas nutiks Jūsų asmeninius duomenims, kai aplankysite mūsų interneto svetainę. Sąvoką „asmeniniai duomenys“ sudaro visi duomenys, kuriuos galima panaudoti Jūsų asmens tapatybei nustatyti. Norėdami sužinoti išsamesnę informaciją apie duomenų apsaugą, perskaitykite mūsų Duomenų apsaugos deklaraciją, kurią pateikėme su šio dokumento kopija.

Duomenų fiksavimas mūsų interneto svetainėje

Kas atsakingas už duomenų fiksavimą mūsų interneto svetainėje (t. y., „valdytojas“)?

Šioje interneto svetainėje duomenis tvarko interneto svetainės operatorius, kurio kontaktiniai duomenys pateikti šios interneto svetainės skyriuje „Informacija, kurią reikia pateikti pagal įstatymus“.

Kaip fiksuojame duomenis?

Renkame duomenis, kurie yra dalinamasi su mumis. Tai gali būti informacija, kurią įvedate kontaktinėje formoje.

Mūsų IT sistemos savaime fiksuoja kitus duomenis, kai aplankote mūsų interneto svetainę. Šiuos duomenis išimtinai sudaro techninė informacija (pvz., interneto naršyklė, operacinė sistema arba laikas, kada svetainė buvo atidaryta). Ši informacija fiksuojama savaime, kai atidarote mūsų interneto svetainę.

Dėl ko naudojame Jūsų duomenis?

Dalis informacijos generuojama siekiant garantuoti netrukdomą interneto svetainės veikimą. Kiti duomenys gali būti naudojami vartotojo elgesiui analizuoti.

Kokias turite su savo informacija susijusias teises?

Bet kuriuo metu nemokamai turite teisę gauti informaciją apie Jūsų archyvuotus asmeninius duomenis, jų gavėjus arba tikslus. Taip pat turite teisę reikalauti, kad Jūsų asmeniniai duomenys būtų pataisyti, blokuoti arba pašalinti. Prašome bet kuriuo metu susisiekti su mumis šios interneto svetainės skyriuje „Informacija, kurią reikia pateikti pagal įstatymus“ nurodytu adresu, jeigu turite klausimų dėl šio arba kito su duomenų apsauga susijusio klausimo. Taip pat turite teisę kompetentingai priežiūros agentūrai pateikti skundą.

Be to, esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę reikalauti apriboti Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą. Norėdami išsamesnės informacijos, perskaitykite Duomenų apsaugos deklaracijos skyrių „Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą“.

Analizės ir trečiųjų šalių įrankiai

Gali būti, kad lankantis mūsų interneto svetainėje bus statistiškai analizuojami Jūsų naršymo įpročiai. Analizuojama slapukais ir analizės programomis. Paprastai, naršymo įpročių analizė atliekama anonimiškai, t. y., naršymo įpročiai negali būti susieti su Jumis. Galite atsisakyti tokios analizės arba užkirsti kelią joms nenaudodami tam tikrų įrankių. Norėdami sužinoti išsamesnę informaciją, perskaitykite žemiau esančią Duomenų apsaugos deklaraciją.

Galite atsisakyti tokios analizės. Apie atsisakymo pasirinkimus pranešime šioje Duomenų apsaugos deklaracijoje.

2. Bendroji ir privaloma informacija

Duomenų apsauga

Šios interneto svetainės ir jos puslapių operatoriai labai rimtai žiūri į Jūsų asmeninių duomenų apsaugą. Todėl, Jūsų asmeniniai duomenis tvarkome kaip konfidencialią informaciją, laikydamiesi įstatyminių duomenų apsaugos taisyklių ir šios Duomenų apsaugos deklaracijos reikalavimų.

Naudojantis šia interneto svetaine, renkama įvairi asmeninė informacija. Asmeniniai duomenis sudaro duomenys, iš kurių galima Jus atpažinti. Šioje Duomenų apsaugos deklaracijoje aiškinama, kokius ir kodėl duomenis renkame. Taip pat aiškinama kaip ir kokiam tikslui informacija yra renkama.

Įspėjame, kad duomenų perdavimas internetu (t. y., el. paštu) gali būti nesaugus. Neįmanoma visiškai apsaugoti duomenų nuo trečiųjų šalių įsikišimo.

Informacija apie atsakingąją šalį (BDAR vadinamą „valdytoju“)

Šioje interneto svetainėje tvarkomų duomenų valdytojas yra:

„CATCH“ projekto partneris, atstovaujamas vadovaujančio partnerio:
Rostoko universitetas
Rinkodaros ir paslaugų tyrimo institutas
Ulmenstraße 69
18057 Rostokas, Vokietija

Tel. +49 381 498 – 4303
El. paštas info@fishingsouthbaltic.eu

Duomenų valdytojas yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienašališkai arba kartu su kitais priima sprendimus dėl asmeninių duomenų tvarkymo tikslų ir išteklių (pvz., vardų, pavardžių, pavadinimų, el. pašto adresų ir kt.).

Sutikimo dėl duomenų tvarkymo atšaukimas

Daugelis duomenų tvarkymo operacijų yra galimos tik gavus Jūsų aiškų sutikimą. Taip pat bet kuriuo metu galite jį atšaukti. Tam tereikia el. paštu išsiųsti neformalų pranešimą. Tai daroma nepažeidžiant prieš atšaukimą surinktų duomenų teisėtumo.

Teisė ypatingais atvejais nesutikti dėl duomenų rinkimo; teisė nesutikti dėl tiesioginės reklamos (BDAR 21 str.)

Jeigu duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 str. 1 d. e arba f punktus, galite bet kuriuo metu dėl savo unikalios situacijos nesutikti su asmeninių duomenų tvarkymu. Tai taip pat taikoma bet kokiam pagal šias sąlygas atliekamam profiliavimui. Norėdami nustatyti teisinį duomenų tvarkymo pagrindą, perskaitykite šią Duomenų apsaugos deklaraciją. Pateikus prieštaravimą, daugiau nebetvarkysime Jūsų  asmeninių duomenų, nebent reikia užtikrinti atitinkamą Jūsų tvarkomų duomenų apsaugą, kuri nusveria Jūsų interesus, teises ir laisves arba, jeigu duomenys tvarkomi dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, naudojimosi jais arba ginimosi nuo jų (nesutikimas pagal BDAR 21 str. 1 d.).

Jeigu Jūsų asmeninių duomenys tvarkomi tiesioginės reklamos tikslais, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti dėl tokio asmeninių duomenų tvarkymo. Tai taip pat taikoma profiliavimui tiek, kiek jis yra susietas su tiesiogine reklama.  Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmeniniai duomenys būtų tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais (prieštaravimas pagal BDAR 2 straipsnio 21 skyrių).

Teisė įregistruoti skundą kompetentingai priežiūros agentūrai

BDAR pažeidimų atveju Jūs turite teisę pateikti skundą valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei manote, jog Jūsų asmeniniai duomenys yra tvarkomi netinkamai.

Teisė į duomenų perkėlimą

Ši teisė gali būti įgyvendinta tada, kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu arba vykdant sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas ir tik tada, kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Ši teisė reiškia, kad fizinio asmens, kurio duomenys yra renkami ir tvarkomi prašymu, privalės pateikti jo asmeniniai duomenis arba perduoti juos kitam duomenų valdytojui susisteminti, įprastai naudojami ir kompiteriu skaitomu formatu.

SSL ir / arba TLS šifravimas

Saugumo sumetimais ir siekiant apsaugoti konfidencialaus turinio perdavimą, pavyzdžiui, pirkimo užsakymus ar užklausas, kuriuos pateikiate mums kaip svetainės operatoriui, šioje svetainėje yra naudojama SSL arba TLS šifravimo programa. Galite atpažinti užkoduotą ryšį, patikrinę, ar naršyklės adreso eilutė perjungiama iš „http: //“ į „https: //“, taip pat iš naršymo eilutėje atsiradusio užrakto piktogramos.

Jei yra įjungtas SSL arba TLS šifravimas, trečiosios šalys negalės pasiekti jūsų perduodamų duomenų.

Informacija apie duomenų blokavimą, koregavimą ir panaikinimą

Pagal galiojančias įstatymų nuostatas turite teisę bet kuriuo metu pareikalauti informacijos apie jūsų archyvuotus asmeninius duomenis, jų šaltinius ir gavėjus, taip pat apie jūsų duomenų tvarkymo tikslą. Jūs taip pat galite turėti teisę ištaisyti, užblokuoti ar panaikinti savo duomenis. Jei turite klausimų apie šį ar kitų klausimų apie asmeninius duomenis, nedvejodami susisiekite su mumis bet kuriuo metu adresu, nurodytu skyriuje „Informacija, reikalaujama pagal įstatymą“.

Teisė reikalauti perdirbimo apribojimų

Duomenų subjektas turi teisę pasinaudoti teise apriboti duomenų tvarkymą, kai:

  • Jei norėtumėte ginčyti mūsų saugomų duomenų teisingumą, mes turėsime patikrinti Jūsų užklausą. Tuo metu, kai vyksta šis tyrimas, jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume jūsų asmeninių duomenų tvarkymą.
  • Jei jūsų asmeniniai duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, turite galimybę reikalauti, kad būtų apribotas jūsų duomenų apdorojimas, o ne reikalavimas panaikinti šiuos duomenis.
  • Jei mums daugiau nebereikės jūsų asmeninių duomenų ir jums reikės juos panaudoti, ginti ar reikalauti teisių, turite teisę reikalauti, kad būtų apribotas jūsų asmeninių duomenų tvarkymas, o ne jų panaikinimas.
  • Jei pateikėte prieštaravimą pagal BDAR 2 straipsnio 21 skyrių, jūsų ir mūsų teisės turės būti sugretinamos. Kol nėra nustatyta, kurie interesai vyrauja, jūs turite teisę reikalauti, kad būtų apribotas jūsų asmeninių duomenų tvarkymas.

Jei apribojote savo asmeninių duomenų tvarkymą, šie duomenys, išskyrus jų archyvavimą, gali būti tvarkomi tik gavus jūsų sutikimą arba reikalavimą, pasinaudoti ar ginti teises ar apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba dėl svarbių visuomenės interesų priežasčių, kurias nurodo Europos Sąjunga arba ES valstybė narė.

Neteisėtų el. laiškų atmetimas

Mes draudžiame naudoti kontaktinę informaciją, paskelbtą kartu su privaloma informacija, kuri turi būti pateikta skyriuje „Informacija, reikalaujama pagal įstatymus“, kad atsiųstume reklaminę ir informacinę medžiagą, kurios mes nepaprašėme. Šios svetainės ir jos puslapių operatoriai turi aiškią teisę imtis teisinių veiksmų, kai vyksta nepageidaujamas reklaminės informacijos siuntimas, pavyzdžiui, naudojant SPAM pranešimus.

3. Duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų apsaugos pareigūno paskyrimas pagal įstatymą

Pagrindinė partnerio organizacija Rostoko universitete yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną:

Annette Meier
Parkstraße 6, Raum 308
18051 Rostokas, Vokietija

Telefonas: +49 381 498 – 8333
El. Paštas: datenschutzbeauftragte@uni-rostock.de

4. Duomenų registravimas mūsų svetainėje

Slapukai

Kai kuriais atvejais mūsų svetainėje ir jos puslapiuose yra naudojami vadinamieji slapukai. Slapukai nesukelia jokios žalos jūsų kompiuteriui ir juose nėra virusų. Slapukų tikslas yra padaryti mūsų svetainę patogesne, veiksmingesne ir saugesne. Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kurie yra jūsų kompiuteryje ir saugomi naršyklėje.

Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra vadinami „sesijos slapukais“. Jie automatiškai ištrinami po to, kai palieka mūsų svetainę. Kiti slapukai liks saugomi jūsų įrenginyje, kol juos ištrinsite. Šie slapukai leidžia mums atpažinti jūsų naršyklę kitą kartą apsilankius mūsų svetainėje.

Galite keisti naršyklės nustatymus, kad įsitikintumėte, jog jums yra pranešama kiekvieną kartą, kai  slapukai yra įjungiami bei galite leisti jums priimti slapukus tik tam tikrais atvejais arba pašalinti slapukų priėmimą konkrečiose situacijose ir aktyvuoti automatinį slapukų panaikinimą, uždarius naršyklės langą. Jei išjungsite slapukus, šios svetainės funkcijos gali būti ribotos.

Slapukai, kurių reikia norint atlikti elektroninių ryšių sandorį arba pateikti tam tikras funkcijas, kurias norite naudoti (pvz., „Krepšelio funkcija“), yra saugomi pagal BDAR 1 skyriaus 6 dalį. Svetainių operatorius turi teisę saugoti slapukus, kad užtikrintų techniškai be klaidų ir optimizuotą operatoriaus paslaugų teikimą. Jei saugomi kiti slapukai (pvz., Slapukai, skirti jūsų naršymo modelių analizei), jie pateikiami atskirai šioje Duomenų apsaugos deklaracijoje.

Serverio žurnalo failai

Šios svetainės ir jos puslapių tiekėjas automatiškai surenka ir saugo informaciją vadinamojo serverio žurnalo failuose, kuriuos jūsų naršyklė automatiškai susieja su mumis. Informacija apima:

  • Naudojamas naršyklės tipas ir versija;
  • Naudota operacinė sistema
  • Nuorodos URL
  • Prieigos kompiuterio pavadinimas
  • Serverio užklausos laikas
  • IP adresas

Šie duomenys nėra sujungti su kitais duomenų šaltiniais.

Šie duomenys registruojami remiantis BDAR 1 skyriaus 6 dalimi. Svetainės operatorius yra teisėtai suinteresuotas, kad techniškai būtų pateikta klaida ir būtų optimizuota operatoriaus svetainė. Norint tai pasiekti, serverio žurnalo failai turi būti užregistruoti.

Socialinė žiniasklaida

„Facebook“ papildiniai („Patinka ir Dalintis“ mygtukai)

Mes įdiegėme „Facebook“, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, JAV internetinių tinklalapių papildinius. „Facebook“ papildinį galėsite atpažinti „Facebook“ logotipu arba pagal mygtuką „Patinka“ mūsų svetainėje. „Facebook“ papildinių apžvalga pateikiama šiuo adresu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kai lankotės mūsų svetainėje ir jos puslapiuose, papildinys sukuria tiesioginį ryšį tarp jūsų naršyklės ir „Facebook“ serverio. To pasėkoje, „Facebook“ gaus informaciją, kai apsilankysite mūsų svetainėje su savo papildiniu. Tačiau, jei spustelėjate „Facebook“ „Patinka“ mygtuką, kai esate prisijungę prie „Facebook“ paskyros, galite susieti mūsų svetainės ir jos puslapių turinį su „Facebook“ paskyra. Dėl to „Facebook“ galės suskirstyti vizitą į mūsų svetainę ir jos puslapius į savo „Facebook“ vartotojo paskyrą. Turime pabrėžti, kad mes, svetainės tiekėjai, neturime jokių žinių apie perduotus duomenis ir jų naudojimą „Facebook“ platformoje. Išsamesnės informacijos ieškokite „Facebook“ duomenų privatumo deklaracijoje šiuo adresu: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Jei nenorite, kad „Facebook“ galėtų paskelbti jūsų apsilankymą mūsų svetainėje ir jos puslapiuose  „Facebook“ naudotojo paskyroje, prašome atsijungti nuo „Facebook“ paskyros, kol esate mūsų svetainėje.

Svetainės operatorius turi teisėtą interesą būti kuo labiau matomas socialinėje žiniasklaidoje.

„Instagram“ papildinys

Mes įtraukėme viešosios žiniasklaidos platformos Instagram funkcijas į savo svetainę. Šias funkcijas siūlo „Instagram Inc.“, 1601 Willow Road, Menlo parkas, CA 94025, JAV.

Jei esate prisijungę prie savo „Instagram“ paskyros, galite spustelėti „Instagram“ mygtuką, norėdami susieti turinį iš mūsų svetainės su “Instagram” paskyra. Tai leidžia “Instagram” skirti jūsų apsilankymą mūsų svetainėje prie jūsų vartotojo paskyros. Turime atkreipti dėmesį į tai, kad mes, kaip svetainės tiekėjai, nežinome perduotų duomenų turinio ir jo naudojimo „Instagram“ platformoje.

„Instagram“ papildinio naudojimas pagrįstas BDAR 1 skyriaus 6 dalimi. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą būti kuo labiau matomas socialinėje žiniasklaidoje.

Daugiau informacijos šiuo klausimu rasite „Instagram“ duomenų privatumo deklaracijoje adresu https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Analizės įrankiai ir reklama

WordPress Stats

“WordPress” statistika

Ši svetainė naudoja „WordPress“ įrankių statistiką, kad būtų galima statistiškai analizuoti naudotojo prieigos informaciją. Sprendimo teikėjas yra Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, JAV.

„WordPress“ statistika naudoja jūsų kompiuteryje saugomus slapukus, kurie leidžia analizuoti šios svetainės naudojimą. Slapukų informacija apie mūsų svetainės naudojimą saugoma JAV serveriuose. Jūsų IP adresas yra apdorojamas anonimiškai prieš duomenų išsaugojimą.

„WordPress“ statistikos slapukai lieka jūsų įrenginyje, kol juos ištrinsite.

„WordPress“ slapukų saugojimas ir šio analizės įrankio naudojimas remiasi BDAR 1 skyriaus 6 straipsniu. Svetainių operatorius turi teisėtą interesą, susijusį su anonimine naudotojų struktūros analize, siekiant optimizuoti operatoriaus internetinius pasiūlymus ir reklamą.

Jūs galite nustatyti savo naršyklę taip, kad jums bus pranešta, kai slapukai bus pateikti ir jūs galėsite priimti slapukus tik tam tikrais atvejais arba neįtraukti slapukų priėmimo tam tikrais atvejais., Taip pat galite įjungti automatinį slapukų šalinimą uždarius naršyklę. Jei ištrinsite slapukus, šios svetainės funkcijos gali būti apribojamos.

Jūs turite galimybę prieštarauti jūsų duomenų rinkimui ir naudojimui ateityje, pateikdami atsisakymo slapuką į savo naršyklę spustelėdami šią nuorodą: https://www.quantcast.com/opt-out/.

7. Įskiepiai ir įrankiai

YouTube

“YouTube”

Mūsų svetainėje yra naudojamos „YouTube“ platformos, kurias administruoja „Google“, papildiniai. Svetainės operatorius yra „YouTube“, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, JAV.

Jei apsilankysite mūsų svetainės puslapyje, į kurį įtrauktas „YouTube“ papildinys, bus sukurtas ryšys su „YouTube“ serveriais. Dėl to „YouTube“ serveriui bus pranešta, kuris aplankytas puslapis tai yra.

Be to, „YouTube“ į savo įrenginį galės įterpti įvairius slapukus. Naudodamasi šiais slapukais, „YouTube“ platforma galės gauti informacijos apie mūsų tinklalapį. Be to, ši informacija bus naudojama vaizdo įrašų statistikai kurti, siekiant pagerinti svetainės patogumą vartotojui ir užkirsti kelią sukčiavimui. Šie slapukai pasiliks jūsų įrenginyje, kol juos ištrinsite.

Jei esate prisijungę prie „YouTube“ paskyros, kai apsilankote mūsų svetainėje, jūs suteikiate prieigą „YouTube“ tiesiogiai suskirstyti naršymo modelius į savo asmeninį profilį. Jūs turite galimybę to išvengti kai išeisite iš „YouTube“ paskyros.

Naudojimasis „YouTube“ yra grindžiamas mūsų susidomėjimu patraukliai pateikiant mūsų internetinį turinį. Atsižvelgiant į BDAR 1 skyriaus 6 straipsnį, tai yra teisėtas interesas.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip „YouTube“ tvarko naudotojo duomenis, žr. „YouTube“ duomenų privatumo politiką šiuo adresu: https://policies.google.com/privacy?hl=lt.

„Google“ žiniatinklio šriftai

Siekiant užtikrinti, kad šiai svetainei naudojami šriftai būtų vienodi, ši svetainė naudoja „Google“ pateiktus vadinamuosius šriftus. Kai yra reikalinga prieiga prie mūsų tinklalapio puslapio, jūsų naršyklė įkelia reikiamus žiniatinklio šriftus į savo naršyklės talpyklą, kad teisingai rodytų tekstą ir šriftus.

Norint tai padaryti, naršyklė, kurią naudosite, turės užmegzti ryšį su „Google“ serveriais. Todėl „Google“ sužinos, kad jūsų IP adresas naudojamas norint pasiekti mūsų svetainę. „Google“ žiniatinklių šriftų naudojimas grindžiamas mūsų susidomėjimu pateikiant mūsų internetinį turinį vienodu ir patraukliu būdu. Atsižvelgiant į BDAR 1 skyriaus 6 straipsnį, tai yra teisėtas interesas.

Jei jūsų naršyklė neturėtų palaikyti interneto šriftų, bus naudojamas standartinis jūsų kompiuteryje įdiegtas šriftas.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Google“ žiniatinklio šriftus, apsilankykite šiuo adresu: https://developers.google.com/fonts/faq ir apsilankykite „Google“ duomenų privatumo deklaracijoje pagal https://policies.google.com/privacy?hl=lt.

„Google“ žemėlapiai

Naudojantis API, ši svetainė pasitelkia žemėlapių sudarymo paslaugą “Google” žemėlapius. Paslaugų teikėjas yra „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV.

Kad įgalintumėte „Google“ žemėlapių funkcijas, turite išsaugoti savo IP adresą. Paprastai ši informacija perduodama vienam iš „Google“ serverių Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur jis yra archyvuojamas. Šios svetainės operatorius negali kontroliuoti duomenų perdavimo.

Mes naudojamės „Google“ žemėlapiais, kad patraukliai pristatytume mūsų internetinį turinį ir padėtume jums lengviau rasti mūsų svetainėje pateiktas vietas. Tai yra teisėtas interesas, kaip apibrėžta BDAR 1 skyriaus 6 straipsnyje.

Jei reikia daugiau informacijos apie naudotojo duomenų tvarkymą, peržiūrėkite „Google“ duomenų privatumo deklaraciją šiuo adresu: https://policies.google.com/privacy?hl=lt.